Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1741 ze dne 29. 8. 2017

5/478                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku SK K2 z.s. ze dne 21. 8. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 28. 8. 2017, ve věci poskytnutí dotace na projekt Adopce turistických tras, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

5/478                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje spolku SK K2 z.s., IČO 22691600, na projekt Adopce turistických tras ve výši 492.000 Kč, z toho neinvestiční část dotace ve výši 192.000 Kč a investiční část dotace ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2017 do dne 31. 3. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup