Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1734 ze dne 29. 8. 2017

5/479                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál, ze dne 7. 8. 2017 ve věci zvýšení dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/479                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál, IČO 00434981, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál o 100.000 Kč na celkovou výši 350.000,‑‑ Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02334/2017/ŽPZ ze dne 11. 7. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup