Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/104 ze dne 6. 12. 2016

2/48                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

a)    zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016 a č. 21/2281 ze dne 22. 9. 2016

b)   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

-    přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –

Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3, parc. č. 412/4, parc. č. 412/16, parc. č. 412/17, parc. č. 412/21 a parc. č. 472/4, v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

-    středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby

„SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“, nacházející se na pozemcích parc.

č. 412/4 a parc. č. 412/7 v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

-    kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 a parc. č. 568/10 v k. ú. a obec Nošovice,

vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu, za kupní cenu 1.054.180 Kč,

do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651, za podmínky úhrady kupní ceny a se souhlasem a za podmínek stanovených Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí

c)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to:

-    část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o předpokládané výměře 901 m2,

-    část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o předpokládané výměře 106 m2,

oba v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

-    část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o předpokládané výměře 328 m2,

-    část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o předpokládané výměře 768 m2,

oba v k. ú. a obec Nošovice,

vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu,

za kupní cenu 150 Kč/m2, navýšenou o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí podléhat DPH;

do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651, za podmínek úhrady kupní ceny, úhrady nákladů na vyhotovení geometrických plánů pro oddělení částí pozemků, úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a se souhlasem a za podmínek stanovených Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest,

d)   uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. písm. b) a c) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

e)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. c) tohoto usnesení z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup