Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1735 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/481                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Povodí Odry, státní podnik, ze dne 7. 8. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 21. 8. 2017, o poskytnutí dotace na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 5 - 9, km 0,648; km 0,753; km 0,858; km 0,962; km 1,067“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/481                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 5 - 9, km 0,648; km 0,753; km 0,858; km 0,962; km 1,067“ ve výši maximálně 3.000.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 2. 2017 do dne 30. 4. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup