Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1737 ze dne 29. 8. 2017 

5/482                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o záměru uzavřít dobrovolné dohody ve věci zlepšování kvality ovzduší s vybranými provozovateli, včetně závazků kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

5/482                         14. 9. 2017
2. schvaluje

financování závazků Moravskoslezského kraje, které budou obsahem dobrovolných dohod ve věci zlepšování kvality ovzduší s vybranými provozovateli z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2018 ‑ 2020 a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na financování těchto závazků finanční prostředky v minimální výši 14 mil. Kč/rok, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup