Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

19/1751 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

16/555/1 ze dne 19. 6. 2003

5/485                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem ze dne 29. 9. 2003 v oblasti vzdělávání a sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup