Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/95 ze dne 6. 12. 2016

2/49                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/49                         22. 12. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 850 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018

2/49                         22. 12. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup