Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1581 ze dne 8.8.2017

5/492                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením konference SEKEL 2017 a semináře Elektrotechnika v dopravě, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017

5/492                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup