Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1762 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

5/505                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“, tj. prominutí v celkové výši 190.000 Kč

5/505                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup