Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1767 ze dne 29. 8. 2017

č. 20/1863 ze dne 12. 9. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/379 ze dne 15.6.2017

č. 4/372 ze dne 15.6.2017

č. 3/215 ze dne 16.3.2017

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

5/509                         14. 9. 2017
1. schvaluje

„Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2017 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/509                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a stanovit novou maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

e)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí  účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

5/509                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s organizací Slunce v dlani, o. p. s., IČO 26877295, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 12 předloženého materiálu a s organizací SENIOR DOMY POHODA Jablunkov, a. s., IČO 03041573, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup