Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3054 ze dne 20.5.2010

č. 102/6533 ze dne 24.1.2012

č. 19/1774 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/65 ze dne 17.2.2005

5/511                         14. 9. 2017
1. stanoví

že při prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příslušný orgán kraje povolí částečné prominutí maximálně do výše 90 % uloženého odvodu; minimální částka odvodu za porušení rozpočtové kázně po prominutí však musí činit 3.000,-- Kč na dotaci

5/511                         14. 9. 2017
2. stanoví

že ve zvlášť odůvodněných případech může příslušný orgán kraje povolit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše uloženého odvodu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup