Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 4/196 ze dne 22. 12. 2016

2/55                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

a)     koupit z vlastnictví pana **********, nemovité věci, a to:

bytovou jednotku č. 691/5 byt v bytovém domě č.p. 689, 690 a 691, který je součástí pozemků parc. č. 1268, 1269 a 1270,

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/26112 na společných částech bytového domu č.p. 689, 690 a 691

a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 863/26112 na pozemcích parc. č. 1268, 1269 a 1270, vše zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.490.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup