Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2778 ze dne 27. 2. 2018

7/657                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

návrh občana kraje ze dne 12. 11. 2017 na uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje ve věci změny zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

7/657                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

nerealizovat kroky k uplatnění zákonodárné iniciativy dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup