Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2786 ze dne 27. 2. 2018

7/661                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/661                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 15.200 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění akce „Den policie“, realizaci preventivních projektů Policie České republiky, pořízení člunu s příslušenstvím, 2 ks vozidel 4x4 s příslušenstvím, vybavení, techniky, přístrojů a zařízení potřebných pro činnost Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

7/661                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup