Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                                    

č. 32/2816 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/685                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2018, hrazených z jiných zdrojů, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

 

7/685                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2018 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup