Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2817 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/695                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/695                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě, v maximální celkové výši 20.200.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 17.800.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 2.400.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a uhrazených do dne 20. 1. 2019 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup