Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2698 ze dne 6. 2. 2018

7/701                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/5 ostatní plocha, o výměře 62 m2 a

části pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 3861/2 ostatní plocha, o výměře 145 m2 a parc. č. 3861/3 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

7/701                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1430/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1430/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1430/12 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1560/9 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dolní Moravice,

do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 162.504,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

7/701                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy,

do výlučného vlastnictví paní **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 10.360,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

7/701                         14. 3. 2018
4. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora,

do výlučného vlastnictví paní **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 17.680,- bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 5. usnesení rady kraje č. 31/2698 ze dne 6. 2. 2018

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup