Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 32/2831 ze dne 27. 2. 2018

7/704                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1215-158/2017 ze dne 25. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/189 ostatní plocha o výměře 653 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

do vlastnictví společnosti THT Ostrava CZ, a.s., Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, 742 51 Mošnov, IČO 25854542, za kupní cenu 753.900 Kč; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup