Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2823 ze dne 27. 2. 2018

7/705                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to:

pozemek parc. č. 381/3 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu  č. 5519 – 74/2016 ze dne 3. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 382/9 ostatní plocha o výměře 23 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věci,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, Ostrava, IČO 00845451,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

7/705                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 382/4 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup