Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2971 ze dne 12. 3. 2018

7/711                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po dokončení stavby zařízení transformovny/trafostanice 22/0,4kV o výkonu 250kVA v rámci stavby „Frýdek-obnova DTS FM_7035“ nahrazen geometrickým plánem vyhotoveném na základě zaměření skutečného provedení stavby,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 800 Kč za 1 m2 navýšenou o DPH v zákonné výši a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu provést stavbu dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup