Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2706 ze dne 6. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/712                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 4,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČO 26865858

7/712                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČO 26865858


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup