Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2843 ze dne 27. 2. 2018

7/714                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup