Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1723 ze dne 29. 8. 2017

č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/465 ze dne 14. 9. 2017

7/732                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 6.500.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji II“, s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup