Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2727 ze dne 6. 2. 2018

7/759                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 6. 12. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 17. 1. 2018, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/759                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 17.374 Kč určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup