Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2895 ze dne 27. 2. 2018

7/761                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Staré Hamry ze dne 9. 1. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 6. 2. 2018, o poskytnutí dotace na projekt „Staré Hamry – rekonstrukce vodovodního řadu – havarijní stav“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/761                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Staré Hamry, IČO 00297241, na projekt „Staré Hamry – rekonstrukce vodovodního řadu – havarijní stav“ ve výši maximálně 1.250.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 14. 9. 2017 do dne 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup