Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2741 ze dne 06. 02. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/785                         14. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba, IČO 00845451, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/785                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, IČO 00845451, ve výši 2.000.000,00 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup