Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 32/2933 ze dne 27. 2. 2018

č. 21/1930 ze dne 26. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

7/793                         14. 3. 2018
1. rozhodlo

schválit způsob výpočtu návrhu dotace pro roky 2018 - 2020 v rámci Podmínek dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020 dle předloženého materiálu

7/793                         14. 3. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2018 - 2020 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7/793                         14. 3. 2018
3. rozhodlo

pověřit radu kraje schvalováním změn výdajových limitů a změn maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2018 - 2020


zpět - nové hledání
frame-scrollup