Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 190/6863 ze dne 27.8.2008

č. 110/8496 ze dne 22.9.2016

č. 36/3121 ze dne 10. 4.2018

č. 38/3287 ze dne 15. 5. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/229 ze dne 15.6.2017

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

8/804                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3) usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a změnit text v usnesení z „od 1.7.2017 do 31.12.2018“ na „od 1.7.2017 do 31.12.2019“, dle předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
4. bere na vědomí

žádost města Český Těšín, IČO 00297437, o poskytnutí individuální dotace ve výši 450 tis. Kč určené na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 450 tis. Kč určenou na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 00297437, za účelem pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
7. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
8. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.354.499,15 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

8/804                         14. 6. 2018
9. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu provozních, a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup