Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3391 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018

8/811                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na dofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/811                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 7/664 bod 2) písm. b) ze dne 14. 3. 2018 text „investiční účelovou dotaci ve výši 16.970 tis. Kč“ na text „investiční účelovou dotaci ve výši 20.470 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

8/811                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 03399/2018/KH ze dne 11. 4. 2018 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění výše investiční dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/811                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

změnit v usnesení č. 7/664 bod 2) písm. c) ze dne 14. 3. 2018 text „investiční účelovou dotaci ve výši 8.000 tis. Kč“ na text „investiční účelovou dotaci ve výši 4.500 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

8/811                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 03401/2018/KH ze dne 11. 4. 018 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění výše investiční dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup