Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3392 ze dne 29. 5. 2018

8/815                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost Jagella 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 3. 5. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/815                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Jagellu 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související se zajištěním bezpečnostních opatření a organizačně programové zajištění akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2018“ ve výši 3.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

8/815                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Jagellem 2000, z.s, IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup