Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3402 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/819                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 na obnovu kulturních památek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 – 14 předloženého materiálu

8/819                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01471/2017/KPP ze dne 6. 6. 2017 s Městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

8/819                         14. 6. 2018
3. zrušuje

usnesení zastupitelstva kraje č. 5/458 ze dne 14. 9. 2017


zpět - nové hledání
frame-scrollup