Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3403 z 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/532 ze dne 14. 12. 2017

č. 7/674 ze dne 14. 3. 2018

č. 7/673 ze dne 14. 3. 2018

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/821                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 předloženého materiálu

8/821                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 23-37 předloženého materiálu

8/821                         14. 6. 2018
3. bere na vědomí

žádost subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., IČO 65399447, o změnu časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 04553/2018/KPP dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

8/821                         14. 6. 2018
4. mění

časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., IČO 65399447, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/674 z 14. 3. 2018 z „od 1. 1. 2018 do 1. 9. 2018“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018“ a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 04553/2018/KPP ze dne 15. 5. 2018 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

8/821                         14. 6. 2018
5. bere na vědomí

žádost společnosti New Wind Production s. r. o., IČO 05574633, o navýšení dotace na realizaci projektu „Štěrkovna Open Music 2018“ dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

8/821                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti New Wind Production s. r. o., IČO 05574633, na realizaci projektu „Štěrkovna Open Music 2018“, o 300.000 Kč na celkovou výši 900.000 Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 01148/2018/KPP ze dne 15. 3. 2018 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup