Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3301 ze dne 15.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2267 ze dne 5.9.2012

8/822                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

stanovisko Statutárního města Opava k budoucímu uspořádání silniční sítě

8/822                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

o návrhu budoucího uspořádání silniční sítě v souvislosti s realizací obchvatu Opavy dle předloženého materiálu

8/822                         14. 6. 2018
3. schvaluje

návrh optimalizace sítě pozemních komunikací na území města Opavy včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

8/822                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup