Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3300 ze dne 15.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1474 ze dne 26.4.2007

č. 20/706 ze dne 18.12.2003

8/823                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

závěry jednání k budoucímu uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění obchvatu Frýdku-Místku

8/823                         14. 6. 2018
2. potvrzuje

rozsah komunikací převáděných do majetku Moravskoslezského kraje v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku-Místku dle předloženého materiálu

8/823                         14. 6. 2018
3. schvaluje

návrh optimalizace sítě pozemních komunikací na území města Frýdku-Místku včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

8/823                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup