Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3302 ze dne 15. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/546 ze dne 14. 12. 2017

8/824                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

že město Krnov připravuje realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“

8/824                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

o návrhu budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací dotčených stavbou „Rekonstrukce kanalizace Krnov – Chářovská“ dle předloženého materiálu

8/824                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

8/824                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí sítě místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup