Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3186 ze dne 24. 4. 2018

8/831                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

o návrhu převodu nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání částí staveb silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, z vlastnictví kraje předávacím protokolem:

„Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení“, a to:

část silnice č. II/452 v délce 0,787 km (v úseku km 6,469 – 7,256) umístěné na části pozemku parc. č. 1699/5 a 

část silnice č. III/4521 v délce 0,084 km (v úseku km 0,0 – 0,084) umístěné na části pozemku parc. č. 1706/1

v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

k budoucímu vlastníkovi České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021

včetně součástí a příslušenství dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení

Pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP).

8/831                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

o návrhu nabytí nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání částí staveb silnic II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, předávacím protokolem:

„Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení“, a to:

část silnice č. II/452 v délce 1,050 km (v úseku 0,000 – 1,050) a

část silnice č. III/4521 v délce 0,037 km (v úseku 0,000 – 0,037)

v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

z vlastnictví současného vlastníka České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení

Pro majetkové vypořádání bude zpracován geometrický plán (GP).


zpět - nové hledání
frame-scrollup