Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

č. 31/2691 ze dne 6. 2. 2018

č. 39/3419 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017

č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

8/834                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji od prosince 2019, v souladu s notifikací zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, evidovanou pod č. 2016/S 132-237868-2016-CS s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

8/834                         14. 6. 2018
2. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní dopravy na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 do prosince 2025 a následně uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s dopravcem České dráhy, a.s., dle předloženého materiálu

8/834                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 4.400.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup