Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3413 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/835                         14. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost Města Třinec, IČO 00297313, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/835                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Městu Třinec, IČO 00297313, na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci v maximální výši 200.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 10. 2018 a uhrazených do dne 15. 11. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup