Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 39/3421 ze dne 29. 5. 2018

8/837                         14. 6. 2018
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

8/837                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017 ve výši 1.199.037.940,98 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup