Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 39/3447 ze dne 29. 5. 2018

8/838                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 1122/6 orná půda díl „c“ o výměře 1331 m2 a část pozemku parc. č. 1122/16 orná půda  díl „d“ o výměře 7779 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1122/16 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 9110 m2,

část pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1123/3 ostatní plocha o výměře 3621 m2,

pozemek parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1125 zahrada,

část pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1997-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1129/24 ostatní plocha o výměře 976 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Sedlnice

a

část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „i“ o výměře 148 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „g“ o výměře 832 m2 a část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „h“ o výměře 353 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/3 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 1333 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

do vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28938186, za kupní cenu ve výši 6.574.400 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle předloženého materiálu

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z nájmu podniku Letiště Ostrava - Mošnov, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup