Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 39/3434 ze dne 29. 5. 2018

8/839                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2018 – 2020 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

8/839                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2020 - 2024 v maximální výši 1.303.000 Kč

8/839                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

8/839                         14. 6. 2018
4. souhlasí

u projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

8/839                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1196 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 514, část obce Bruntál, rod. dům,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví **********za kupní cenu ve výši 2.900.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

 

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup