Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 39/3422 ze dne 29. 5. 2018

8/840                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to:

pozemek parc. č. st. 623 zast. plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a část pozemku parc. č. 645/12 zahrada označenou jako díl „a“ o výměře 193 m2, oba sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 645/15 zahrada o výměře 225 m2, dle geometrického plánu č. 1715-31/2018 ze dne 23. 3. 2018,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství uvedených nemovitých věcí,

do vlastnictví  **********za podmínek dle předloženého materiálu, za kupní cenu**********163.850 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup