Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3432    ze dne 29. 5. 2018

8/843                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3242/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č.  3242/67 ostatní plocha, o výměře 1343 m2,

pozemek parc. č. 3242/2 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 3033 m2,

část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/71 ostatní plocha, o výměře 240 m2,

pozemek parc. č. 3242/17 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 537 m2,

část pozemku parc. č. 3242/19 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/74 ostatní plocha, o výměře 413 m2,

části pozemku parc. č. 3250 ostatní plocha, nově označené jako pozemky parc. č. 3250/1 ostatní plocha, o výměře 439 m2, parc. č. 3250/8 ostatní plocha, o výměře 379 m2 a parc. č. 3250/9 ostatní plocha, o výměře 29 m2,

všechny oddělené dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017,

a dále

pozemek parc. č. 3242/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3242/38 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 3242/39 zastavěn plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 3242/40 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 3242/41 zastavěná plocha a nádvoří,

vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

8/843                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/73 ostatní plocha, o výměře 198 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Český Těšín,

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390, a to:

část pozemku parc. č. 3242/9 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 84 m2 a část pozemku parc. č. 3242/11 ostatní plocha, označenou jako díl „b“, o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 4109-65/2018 ze dne 4. 5. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3242/75 ostatní plocha, o výměře 90 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

bez finančního vyrovnání,

b)     vyjmout část pozemku parc. č. 3242/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4048-201a/2017 ze dne 24. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3242/73 ostatní plocha, o výměře 198 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Český Těšín,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

a)     předat část pozemku parc. č. 3242/9 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 84 m2 a část pozemku parc. č. 3242/11 ostatní plocha, označenou jako díl „b“, o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 4109-65/2018 ze dne 4. 5. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3242/75 ostatní plocha, o výměře 90 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup