Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3445 ze dne 29. 5. 2018

8/844                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1629/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1629/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1629/29 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1629/30 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Staré Heřminovy,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 2.250,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

8/844                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 993/6 orná půda,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Skotnice,

do výlučného vlastnictví paní **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.900,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

8/844                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3805-3/2016 ze dne 6. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

část pozemní komunikace - silnice č. III/4835 umístěné na nově vzniklém pozemku parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Trojanovice,

do vlastnictví obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

8/844                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 2344/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3805-3/2016 ze dne 6. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2344/6 ostatní plocha, o výměře 357 m2,

včetně zpevněné asfaltové plochy,

se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku,

vše v k. ú. a obci Trojanovice,

z vlastnictví obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

8/844                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 837/1 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Neplachovice,

do vlastnictví obce Neplachovice, Na Návsí 16, Neplachovice, IČO 00561193,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup