Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 39/3450 ze dne 29. 5. 2018

8/845                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

budovu č.p. 1327, část obce Lutyně, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 644/18 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví **********

za kupní cenu ve výši 75.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup