Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3449 ze dne 29. 5. 2018

8/850                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1245, část Moravská Ostrava, jiná stavba,

pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha,  

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., na Jízdárně 1245/7, Ostrava, IČO 47673168, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.610.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup