Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3441 ze dne 29. 5. 2018

8/851                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Předměstí, Opava, IČO 00098752, a to:

část pozemku parc. č. 2221/16 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3484-55/2004 ze dne 1. 7. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2221/42 ostatní plocha, o výměře 1.156 m2,

pozemek parc. č. 2221/17 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2221/27, zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 2221/30 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Předměstí, Opava, IČO 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

8/851                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy mezi krajem a společností Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, v souvislosti s ukončením kupní smlouvy č. 03452/2017/IM ze dne 24. 10. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/851                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1437/24, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1437/25, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2556/1, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2556/2, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2556/3, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2558/1, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2558/7, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2759/42, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3205/48, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3205/109, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3205/110, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3205/127, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, všechny v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

do vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

8/851                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČO 47813750, a to:

část pozemku parc. č. 2290/40 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 5389-178/2017 ze dne 20. 11. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2290/92 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 816 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

8/851                         14. 6. 2018
5. rozhodlo

a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraj, a to:

část pozemku parc. č. 820/2, zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 5414-5008/2018 ze dne 6. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 820/4 zahrada, o výměře 651 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČO 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 2309/22, Opava-Předměstí, IČO 18054455, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

 

8/851                         14. 6. 2018
6. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016 v bodu 13. písmeno b) text „organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521“ na text „organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČO 47813512“

8/851                         14. 6. 2018
7. rozhodlo

zrušit bod 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

8/851                         14. 6. 2018
8. rozhodlo

zrušit bod 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1175 ze dne 5. 3. 2015


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup