Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018

8/854                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 449/36 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 449/38 orná půda, o výměře 5120 m2

část pozemku parc. č. 1278/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278-10/2018 ze dne 1. 2. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1278/6 ostatní plocha, o výměře 589 m2,

pozemek parc. č. 449/30 orná půda,

pozemek parc. č. 449/31 orná půda,

pozemek parc. č. 449/32 orná půda,

pozemek parc. č. 449/33 orná půda,

pozemek parc. č. 449/34 orná půda,

pozemek parc. č. 449/35 orná půda,

pozemek parc. č. 458 orná půda,

pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Nošovice,

do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, IČO 45357366,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup