Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3580 ze dne 12. 6. 2018

8/855                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 508/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 317, stavba občanského vybavení,

pozemek parc. č. 511 ostatní plocha, / 5

část pozemku parc. č. 508/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 508/17 ostatní plocha o výměře 3496 m2,

část pozemku parc. č. 105/13 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 105/15 ostatní plocha o výměře 21 m2,

část pozemku parc. č. 517/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 517/10 ostatní plocha o výměře 769 m2, jehož součástí je trafostanice,

pozemek parc. č. 517/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 372 m2 dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016,

pozemek parc. č. 517/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 309, stavba technického vybavení,

pozemek parc. č. 516/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 240 m2 dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016,

část pozemku parc. č. 522/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 522/5 ostatní plocha o výměře 125 m2,

část pozemku parc. č. 526 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 3882-42/2016 ze dne 7. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 526/2 zahrada o výměře 182 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice,

z vlastnictví města Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077,

za následujících podmínek:

i)    kraj se zavazuje na předmětu převodu realizovat výstavbu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem o celkové využitelné kapacitě minimálně 60 lůžek, včetně přilehlého zázemí (zahrada, parkovací plochy),

ii)  kraj se zavazuje zajistit v předmětu převodu provozování pobytové sociální služby po dobu nejméně 20 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí pro nabyvatele,

iii) kraj se zavazuje zajistit na své náklady vypracování projektové dokumentace pro účely vydání územního rozhodnutí nejpozději do 31. 12. 2019 a vypracování projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení nejpozději do 31. 12. 2020,

iv) v případě, že kraj nezahájí výstavbu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem ani do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, je město Kopřivnice oprávněno odstoupit od smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a kraj se zavazuje poskytnout bezodkladně nezbytnou součinnost tak, aby bylo docíleno převodu vlastnického práva k předmětu převodu zpět na město Kopřivnice,

v)  kraj se zavazuje zřídit ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí zákaz zcizení předmětu převodu jako právo věcné ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj,

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup