Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3459 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

8/860                         14. 6. 2018
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 6 mil. Kč obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, na zajištění financování akce „Úprava lůžkových oddělení – 1. etapa“, se splatností 31. 5. 2020, dle předloženého materiálu

8/860                         14. 6. 2018
2. rozhodlo

uzavřít se společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 1. tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu

8/860                         14. 6. 2018
3. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 6,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

8/860                         14. 6. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup